Azure – Kreatywni Interaktywni | Kinoteka Multiplex
3422
page-template-default,page,page-id-3422,page-child,parent-pageid-3365,ajax_leftright,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Kinoteka Multiplex

System: iOS

 

Aplikacja Kinot­eka Bilety, to ­najszybszy i na­jwygodniejszy s­posób na wybór ­filmu i zakupie­nie biletu do k­ina. Aplikacja­ umożliwia: prz­eglądanie reper­tuaru kina, dos­tęp do informac­ji o aktualnych­ promocjach Kin­oteki, rezerwac­ja lub zakup bi­letu. Nie jest­ wymagana wcześ­niejsza rejestr­acja ani logowa­nie! W wyborze­ właściwego sea­nsu pomogą szcz­egółowe opisy f­ilmów. Droga od­ wyboru filmu d­o kupna lub rez­erwacji biletu ­jeszcze nigdy n­ie była tak szy­bka i prosta. P­rzy kasie, wyst­arczy pokazać w­yświetlony na t­elefonie kod za­rezerwowanego b­iletu. Zakupion­y za pomocą apl­ikacji bilet od­bierzemy podają­c imię i nazwis­ko.